داشته

ویلا شهر کیمیا

ویلا
رتبه آگهی دهنده

دارای‌آب‌‌چشم انداز عالی دربهتر نقطه فازیک‌دو بر کوچه‌۰۹۱۷۰۴۷۰۴۶۴/(۰۹۳۰۷۵۱۳۸۶۹معاوضه‌باخانه‌ویلای‌

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه‌باخانه‌ویلایی

    معاوضه با
  • خانه ویلایی
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش