داشته

معاوضه ملک مسکونی دارای آب برق گاز

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

ملک مسکونی سند تکبرگ

  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه بایک دستگاه ساختمان .آدرس ولایت

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی مجتمع مسکونی
  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش